Profilaktyczne Biegi i Marsz Nordic Walking

Regulamin

Regulamin

I Profilaktyczne Biegi i Marsz Nordic Walking

„Dbam o zdrowie”  24 - 25.10.2020 r.

 

 1. Cel zawodów:

- Promocja aktywności i zdrowego stylu życia.

- Promocja regularnego badania się.

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego  

  z elementów zdrowego trybu życia.

- Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

- Przeciwdziałanie narkomanii poprzez zdrowy tryb życia, pomoc drugiemu człowiekowi oraz      

  odmawianie używek na rzecz sportu

 

 1. Organizatorzy:

- Burmistrz Śmigla, OKFiR w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu i Gminna Komisja

  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 1. Miejsce, dystans oraz trasa biegu:
 2. a) Biuro zawodów usytuowane będzie w Ośrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji

    w Śmiglu przy ul. Tadeusza Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel.

 1. b) Start i meta biegu: Nietążkowo, ul. Leśna (na skraju lasu z boku drogi do

    Włoszakowic). Start i meta Marszu Nordic Walking: Stadion Miejski w Śmiglu.

 1. c) Dojazd zarówno na miejsce startu, jak i po biegu z miejsca usytuowania mety

    odbywa się we własnym zakresie.

 1. d) Dystanse:

- bieg na 5 kilometrów (limit 60 minut),

- bieg na 21,0975 kilometrów (limit 180 minut),

- nordic walking na 5 kilometrów (limit 90 minut).

 

 1. Zgłoszenia do biegu:
  a) Organizator ustala górną granicę uczestników biegów łącznie na 150 osób zarejestrowanych i opłaconych (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz górną granicę uczestników marszu nordic walking na 100 osób zarejestrowanych i opłaconych (decyduje kolejność zgłoszeń).
  b) Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 października 2020 na stronie internetowej www.aktywny.smigiel.pl.
  c) E-mail kontaktowy: aktywny@smigiel.pl

  5. Opłata startowa:
  a) Opłatę startową w wysokości 50,00 zł za bieg, a za marsz nordic walking 30,00 zł należy uiścić za pomocą systemu dotpay.pl w momencie zapisu do biegu. Nie ma możliwości zapisu na bieg w dniu zawodów.
  b) Do zawodów zostaną dopuszczone tylko osoby, które zarejestrują się do 18.10.2020 r. i dokonają opłaty startowej.
  c) Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
  d) Nie ma możliwości przepisania pakietu startowego na inną osobę.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
  a) W biegu i marszu nordic walking prawo startu mają osoby, które do dnia biegu i marszu nordic walking ukończą 18 lat.
  b) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, najpóźniej w piątek, 23.10.2020 r. 
 • UWAGA ! dla zawodników spoza powiatu kościańskiego istnieje możliwość weryfikacji i odbioru pakietu startowego w dniu imprezy w biurze organizatora, w godzinach 7:00 do 8:00
 • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniach 22.10. i 23.10.2020 r. od godziny 8:00 do godziny 20:00.
 • Uczestnicy biegu otrzymają numery startowe i pakiety startowe.
 • Odbieranie numerów startowych i pakietów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości.
 • Każdy z uczestników w biurze oddaje podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz o znajomości regulaminu biegu.

  c) Uczestnik musi posiadać strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.
  d) Ze względu na środki ostrożności organizator nie zapewnia uczestnikom szatni.
  e) Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
  f) Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym, a także na wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.
  g) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

 1. Bieg i Marsz Nordic Walking

   Bieg:
  • Zawodnik wybiera dystans 5 lub 21,0975 kilometrów.

- Start na 5 kilometrów odbędzie się 24.10.2020 r. o godzinie 9:00 w Nietążkowie, na ul. Leśnej (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic). Limit na pokonanie trasy: 60 minut.

- Start na 21,0975 kilometrów odbędzie się 24.10.2020 r. o godzinie 10:00 w Nietążkowie, na ul. Leśnej (na skraju lasu z boku drogi do Włoszakowic). Limit na pokonanie trasy: 180 minut.

Marsz „Nordic Walking”:

 • - Start i meta na 5 kilometrów odbędzie się 25.10.2020 r. o godzinie 15:00 w Śmiglu na Stadionie Miejskim.

 

 1. Klasyfikacja
  • Organizatorzy zapewniają:
  • medale pamiątkowe dla osób, które zgłosiły się do udziału w zawodach oraz uregulowały opłatę startową do 18 października 2020 r,
 • nagrody rzeczowe i puchary za zajęcie miejsc I-III kobiet i mężczyzn w biegu na 5 km,
 • nagrody rzeczowe i puchary za zajęcie miejsc I-III kobiet i mężczyzn bieg na 21,0975 km.
 • nagrody rzeczowe i puchary za zajęcie miejsc I-III kobiet i mężczyzn w marszu Nordic Walking  na 5 km.
 • Komisja Sędziowska ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy Sędziemu Głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu biegu.

 

 1. Opieka medyczna:

Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania biegów i marszu nordic walking oraz po ich zakończeniu. W biurze zawodów zawodnik zobowiązany jest okazać aktualne badania lekarskie bądź też podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a także oświadczenie, że zawodnik nie miał/ nie ma kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem (załącznik nr 1).

 1. Uwagi organizacyjne:
  a) biuro zawodów czynne 22.10. i 23.10.2020 r. od godziny 8:00 do godziny 20:00 w OKFiR w Śmiglu przy ul. T. Kościuszki 20 w Śmiglu.
  b) organizator nie zapewnia posiłku i ciepłego napoju, ani punktów regeneracyjnych, zawodnik sam wyposaża się w wyżywienie,
  c) zaleca się, aby uczestnicy zawodów byli wyposażeni: w plecak/nerkę biegową, pas startowy,  żele energetyczne i min. 0,5 litra wody/napoju (szczególnie na dystansie 21,0975 km),
  d) zawodnik podczas startu i wbiegając na metę musi mieć zasłonięte nos i usta maseczką, chustą,
  e) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zawodnika w przypadku celowego „skrócenia” trasy lub też innego niesportowego zachowania wobec innych uczestników biegu.
 1. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, tel. +48 517-784-967  lub (65)5189334,  e-mail:  administracja@okfir.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Król, adres e-mail: administracja@okfir.pl
 3. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu uczestnictwa w imprezie I Profilaktyczne  Biegi   i Marsz Nordic Walking organizowanej przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu i Gminę Śmigiel  na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe:
 1. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Będziemy przechowywać dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 3. Prawa przysługujące osobie której dane dotyczą:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 4. prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podst. zgody przed jej cofnięciem
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 1. podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości uczestnictwa w imprezie I Profilaktyczne Biegi i Marsz Nordic Walking
 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

                                 Honorowy Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

                                          Burmistrz Śmigla – Małgorzata Adamczak

                                 Kierownik organizacyjny zawodów: Zygmunt Ratajczak

                                 Zastępcy kierownika zawodów: Marcin Jurga i Erika Krystof

                                 Sędzia główny: Michał Sokół