Bieg Przedszkolaka

Regulamin

Regulamin
V Biegu Przedszkolaka
Śmigiel, 27 maja 2023 r.

 

§ I Cel

1.   Propagowanie idei biegania oraz innych aktywności fizycznych.

2.   Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu.

3.     Popularyzacja biegania wśród przedszkolaków.

 

§ II Organizator

1.     Klub Sportowy Speed Feet ’16, ul. Cedrowa 4, 64-000 Kościan.

2.     Burmistrz Śmigla.

3.     Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.

4.     Przedszkole w Śmiglu oraz Rada Rodziców przy Przedszkolu w Śmiglu.

5.     Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śmiglu.

 

§ III Termin, miejsce, czas trwania

1.     Impreza odbędzie się 27 maja 2023 roku w godzinach 10:00-13:00.

2.     Miejsce:  Stadion Miejski w Śmiglu – bieżnia lekkoatletyczna.

3.     W ramach Imprezy odbędą się  biegi dla następujących grup wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:

a)     młodsza grupa przedszkolaków 3-letnich (rocznik 2020) – dystans  ok 50 m,

b)     młodsza grupa przedszkolaków 4-letnich (rocznik 2019) – dystans  ok 100 m,

c)     starsza grupa przedszkolaków  5-letnich (rocznik 2018) – dystans  ok 300 m,

d)     starsza grupa przedszkolaków  6-letnich (rocznik 2017) – dystans  ok 350 m,

e)     najstarsza grupa przedszkolaków 7-letnich (rocznik 2016) – dystans  ok 400 m.

4. Biuro zawodów będzie czynne od 9:00 i będzie mieściło się na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Śmiglu.

5. Pakiety startowe będzie można odbierać w dniu zawodów, a także od 25 maja 2023 r. w sekretariacie  Przedszkola w Śmiglu, ul. Al. Bohaterów 7.


 

 

§ IV Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

1.     Do udziału w zawodach uprawnione są przedszkolaki z gminy Śmigiel oraz przedszkolaki uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na terenie gminy Śmigiel.

2.     Start jest płatny – 10 zł drogą elektroniczną podczas dokonywania zapisu.

3.     Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie aktywny.smigiel.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko dziecka,

- datę urodzenia dziecka,

- płeć dziecka,

- miejscowość,

- tel. kontaktowy,

- adres e-mail.

4.     Zgłoszenie uprawnia do startu w biegu w określonej według daty urodzenia kategorii wiekowej. Decydujący o przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej będzie
rok urodzenia dziecka.

5.     Podczas zapisów rodzic bądź prawny opiekun akceptuje treść Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno­-sportowych oraz Klauzulę RODO, tym samym wyrażając zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia i klauzuli, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia i klauzuli jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.     Limit wszystkich uczestników wynosi 200 osób.

7.     Do organizatora należy decyzja czy zostanie wprowadzony limit uczestników także w poszczególnych kategoriach w danym biegu.

 

§ V Nagrody

1.     Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

2.     Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają nagrody w postaci upominków. Dekoracja będzie przeprowadzana bezpośrednio po biegach.

 

§ VI Uwagi końcowe

1.     Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność swojego rodzica/opiekuna prawnego, który ponosi związane z tym ryzyko.

2.     W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

3.     Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie.

5.     Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Przedszkolaka oraz dokumentowania zawodów.

6.     Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników biegów.

7.     Uczestnicy biegów będą mogli skorzystać ze wszystkich dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatora.

8.     Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów biegu. Odwołanie i protesty rozstrzyga sędzia główny biegów.