Bieg Przedszkolaka

Regulamin


Regulamin
II Biegu Przedszkolaka
Śmigiel, 1 czerwca 2018 r.

 

I. Cel

1.       Propagowanie idei biegania oraz innych aktywności fizycznych.

2.       Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu.

3.        Popularyzacja biegania wśród przedszkolaków.

 

II. Organizator

1.       Klub Sportowy Speed Feet ’16 ul. Cedrowa 4, 64-000 Kościan.

2.       Burmistrz Śmigla.

3.       Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w Śmiglu.

4.       Dyrektor, nauczyciele, uczniowie Przedszkola Samorządowego w Śmiglu.

III. Termin, miejsce, czas trwania

1.       Impreza odbędzie się 1 czerwca 2018 roku w godzinach od 16:00-19:00.

2.       Miejsce:  Stadion Miejski w Śmiglu.

3.       W ramach Imprezy odbędzie się  biegi dla następujących grup wiekowych z
podziałem na dziewczynki i chłopców:

 

Ø  Młodsza grupa przedszkolaków 3 - letnich  – dystans  ok 100 m ­

Ø  Młodsza grupa przedszkolaków 4 - letnich  – dystans  ok 200 m ­

Ø  Starsza grupa przedszkolaków  5-letnich – dystans  ok 300 m ­

Ø  Starsza grupa przedszkolaków  6-letnich – dystans  ok 400 m ­

4.       Biuro zawodów będzie czynne od 15:00 do 16:15 i będzie mieściło się na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Śmiglu

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

1.       Do udziału w zawodach uprawnione są przedszkolaki z gminy Śmigiel.

2.       Start jest płatny – 5 zł drogą elektroniczną podczas dokonywania zapisu.

3.       Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie www.aktywny.smigiel.pl

Ø  Zgłoszenie powinno zawierać:
imię i nazwisko dziecka
datę urodzenia dziecka

płeć dziecka

miejscowość
tel. kontaktowy

adres e-mail

4.       Zgłoszenie uprawnia do startu w biegu w określonej według daty urodzenia kategorii wiekowej. Decydujący o przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej będzie
rok urodzenia dziecka.

5.       Przed startem każdy rodzic lub opiekun prawny podpisuje i dostarcza do Biura Zawodów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno­sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej www.aktywny.smigiel.pl lub odebrać od dyrektora Przedszkola w Śmiglu – pani Kamili Grockiej.

6.       Do organizatora należy decyzja czy zostanie wprowadzony limit uczestników przy rozbiciu na poszczególne kategorie w danym biegu.

V. Nagrody

1.       Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

2.       Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają nagrody w postaci upominków. Dekoracja
będzie przeprowadzana bezpośrednio po biegach.

VI. Uwagi końcowe

1.       Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność swojego rodzica/opiekuna prawnego,
który ponosi związane z tym ryzyko.

2.       W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika,
(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

3.       Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie.

5.       Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w
celu promocji Biegu Przedszkolaka oraz dokumentowania zawodów.

6.       Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników biegów.

7.       Uczestnicy biegów będą mogli skorzystać ze wszystkich dodatkowych atrakcji
przygotowanych przez organizatora.

8.       Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów biegu. Odwołanie i protesty
rozstrzyga sędzia główny biegów.