Bieg Przedszkolaka

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Klub Sportowy Speed Feet’16 z siedzibą ul. Cedrowa 4, 64-000 Kościan, danych osobowych Pani/Pana dziecka, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1.        Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Klub Sportowy Speed Feet’16 z siedzibą ul. Cedrowa 4, 64-000 Kościan

2.        Telefoniczny kontakt z Klubem Sportowym Speed Feet’16 jest możliwy pod numerem telefonu: 697 405 745 Adres e-mail: annapohl6@gmail.com

3.        Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Klub Sportowy Speed Feet’16 przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka w następujących celach:

a)     umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;

b)    przygotowania i wydrukowania numerów startowych;

c)     przygotowania i wydania pakietów startowych;

d)    przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;

e)    rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;

f)      przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;

g)     umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook oraz stronie www.smigiel.pl,

h)    umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

i)      udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów;

4.        Podstawą przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez Klub Sportowy Speed Feet’16, który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych Klubu.

5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

6.        Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a)       członkowie Klubu Sportowego Speed Feet’16;

b)      podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;

c)       podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;

d)       pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;

e)      osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;

f)        użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook,

7.        Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.

8.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 

9.        W związku z przetwarzaniem przez Klub Sportowy Speed Feet’16 danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu:

a.       prawo dostępu do treści danych;

b.       prawo do sprostowania danych;

c.       prawo do usunięcia danych;

d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

10.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Klub Sportowy Speed Feet’16 danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

12.   Klub Sportowy Speed Feet’16 nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 

13.    W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Klub Sportowy Speed Feet’16 prosimy o kontakt pod adresem mailowym annapohl6@gmail.com