Nocny Bieg Świętojański

Regulamin

R E G U L A M I N
III Nocnego Biegu Świętojańskiego oraz „Nordic – Walking”
Śmigiel, 29 czerwca 2019


Termin i miejsce zawodów:
Sobota 29 czerwca 2019 r.
Start: Nordic Walking - godz. 21:45, Biegi OPEN - godz. 22:00
Miejsce:  Plac Rozstrzelanych w Śmiglu

Cel imprezy:
1. Promocja aktywnego stylu życia.
2. Promocja biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji.

Organizatorzy:
Urząd Miejski Śmigla, Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu,  Klub Sportowy "Speed Feet'16".

Miejsce, dystans oraz trasa biegu:
1. Sekretariat zawodów usytuowany będzie w okolicach startu. 
2. Start i meta biegu – Plac Rozstrzelanych w Śmiglu
3. Dystanse:
  a. 5 kilometrów: ( TYLKO KLASYFIKACJA OPEN 3 MIEJSCA – osobno kobiety osobno mężczyźni)
  b. 10 kilometrów: -2 pętle po 5 km. ( KLASYFIKACJA  OPEN – 6 MIEJSC –osobno kobiety oraz mężczyźni           ( także klasyfikacja w grupach wiekowych – 6 grup)
  c. Nordic Walking: 5 km- ( TYLKO KLASYFIKACJA OPEN 3 MIEJSCA – osobno kobiety osobno mężczyźni)

4. Trasa przebiega: ulicami Śmigla i Nietążkowa
5. Organizator ustala maksymalny limit marszu nordic walking na 70 minut i biegu na 90 minut.


Zgłoszenia do biegu:
1. Organizator ustala górną granicę uczestników biegu na 200 osób zarejestrowanych i opłaconych, (decyduje kolejność zgłoszeń).
2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2019 pod adresem http://aktywny.smigiel.pl
3. Start w biegu jest płatny – 30 zł drogą elektroniczną podczas dokonywania zapisu.
4. Start w kategorii „Nordic Walking” jest bezpłatny (po wypełnieniu formularza prosimy kliknąć w „opłać uczestnictwo” żeby zatwierdzić zapis, ale nie wpłacać żadnej kwoty)
4. Oficjalna strona internetowa: www.aktywny.smigiel.pl, e-mail kontaktowy: aktywny@smigiel.pl
5. Na liście startowej pojawią się tylko nazwiska osób, które dokonają opłaty startowej.
6. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Warunki uczestnictwa:
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia biegu ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
3. Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu tożsamości.
4. Szatnie znajdują się w pobliżu startu i mety biegu. Zawodnicy oddają rzeczy do godziny 21:45 . Wydawanie rzeczy po biegu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
5. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę.
6. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. 
7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 
8. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli antydopingowej.
10. Organizator zaleca posiadanie  latarki-czołówki.

Dane osobowe:
1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
2. Administratorem danych osobowych jest Pan Zygmunt Ratajczak, kierownik Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, kierownik@okfir.pl.
3. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Nocnego Biegu Świętojańskiego, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie.
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl.


Weryfikacja zawodników w dniu zawodów:
1. Weryfikacja zawodników w sekretariacie zawodów (od godziny 19:30 do godziny 21:45)
2. Uczestnicy biegu otrzymają numery startowe.
3. Uczestnik biegu musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Każdy z uczestników w sekretariacie oddaje podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu oraz o znajomości regulaminu biegu.
4. Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.
5. Osobom zgłoszonym po upływie terminu 19 czerwca 2019, organizator nie zapewnia wszystkich świadczeń.

NORDIC WALKING
Zbiórka zawodników na starcie do godziny21.30
Start o godz. 21:45

BIEG - OPEN
Zbiórka zawodników na starcie do godziny 21:50
Start o godz. 22:00

KATEGORIE WIEKOWE  BIEGU OPEN:
I. Kobiety i mężczyźni dystans - 10 km. ( 2 pętle po 5 km.)

  1. Klasyfikacja BIEGU OPEN ( pierwsze 6 miejsc ).
    Klasyfikacja w grupach wiekowych (pierwsze 3 miejsca) oddzielnie mężczyźni i kobiety, (sklasyfikowanie w Biegu Open, wyklucza ponowne klasyfikowanie w grupach wiekowych).

Przedziały wiekowe – 6 przedziałów wiekowych: (obowiązuje rocznik a nie ukończone lata – wyjątek stanowi najmłodsza kategoria gdzie uczestnik musi mieć skończone 18 lat)

I   Grupa wiekowa: rocznik 2001 - 1990 (18-29 lat), 
II  Grupa wiekowa: rocznik 1989 - 1980 (30-39 lat), 
III Grupa wiekowa: rocznik 1979 - 1970 (40– 49 lat), 
IV  Grupa wiekowa: rocznik 1969 - 1960 (50 – 59 lat), 
V   Grupa wiekowa: rocznik 1959 - 1950 (60 – 69 lat), 
VI  Grupa wiekowa: rocznik 1949 – ( 70 lat i starsi).

Organizatorzy zapewniają: 
- medale pamiątkowe dla osób które zgłosiły się do udziału w zawodach oraz uregulowały opłatę startową       do 19 czerwca 2019 r.

- nagrody :
- w biegu Open Kobiet za miejsca I – VI okolicznościowe pucharki,  nagrody rzeczowe,
- w biegu Open Mężczyzn za miejsca I – VI okolicznościowe pucharki,  nagrody rzeczowe,

 - w kategoriach wiekowych Kobiet: 
 za I miejsce okolicznościowy pucharek, nagroda rzeczowa, 
 za miejsca II – III nagrody rzeczowe

 - w kategoriach wiekowych Mężczyzn: 
 za I miejsce okolicznościowy pucharek, nagroda rzeczowa, 
 za miejsca II – III nagrody rzeczowe

  1. Kobiety i mężczyźni dystans - 5 km. ( 1 pętla 5 km.)

Klasyfikacja BIEGU - nagrody otrzymują pierwsze 3 miejsca.
W biegu na 5 km. nie będzie kategorii wiekowych

Organizatorzy zapewniają: 
- medale pamiątkowe dla osób które zgłosiły się do udziału w zawodach oraz uregulowały opłatę startową       do 19 czerwca 2019 r.

- nagrody :

- w biegu Kobiet za miejsca I – III okolicznościowe pucharki,  nagrody rzeczowe,

- w biegu Mężczyzn za miejsca I – III okolicznościowe pucharki, nagrody rzeczowe,

III. Nordic Walking

Klasyfikacja BIEGU - nagrody otrzymują pierwsze 3 miejsca.
W kategorii „Nordic Walking” nie będzie kategorii wiekowych.

Organizatorzy zapewniają: 
- medale pamiątkowe dla osób które zgłosiły się do udziału w zawodach do 19 czerwca 2019 r.

- nagrody :
- w kategorii kobiet za miejsca I – III okolicznościowe pucharki/statuetki
- w kategorii mężczyzn za miejsca I – III okolicznościowe pucharki/statuetki

Komisja Sędziowska
Komisja ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy Sędziemu Głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu biegu.

UWAGI ORGANIZACYJANE
- organizator zapewnia drożdżówkę i wodę mineralną, 
- w sekretariacie zawodów  oraz na starcie będą wywieszone mapki biegu.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Honorowa Przew. Komitetu Organizacyjnego :      BURMISTRZ ŚMIGLA MAŁGORZATA ADAMCZAK
Dyrektor zawodów:                                             ZASTĘPCA BURMISTRZA ŚMIGLA MARCIN JURGA
Kierownik organizacyjny zawodów:                      ZYGMUNT RATAJCZAK
Zastępca kierownika organizacyjnego zawodów:   MICHAŁ MAJER
Kierownik sportowy zawodów:                            ROBERT PLEWKA                                                                                   Sędzia główny:                                                  MICHAŁ SOKÓŁ
Kierownik sekretariatu zawodów:                        ERIKA KRYSTOF
Kierownik zabezpieczenia trasy zawodów:            ŁUKASZ KURZAWSKI

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
zaprasza do udziału oraz kibicowania