Ventriculus Półmaraton - Profilaktyczny Bieg i Marsz Nordic Walking

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu z siedzibą w Śmiglu przy ulicy T. Kościuszki 20. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel,  tel. +48 517-784-967, e-mail:  administracja@okfir.pl

2.    Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można skontaktować się z nim za pośrednictwem, poczty elektronicznej, e-mail: iod@okfir.pl  lub poczty tradycyjnej, adres: ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel.

3.    Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)        w celu uczestnictwa w imprezie sportowej – IV Ventriculus Półmaraton  i Marsz Nordic Walking( na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – zawarcie i realizacja umowy (zgłoszenie udziału w imprezie.)

b)       w związku z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.    Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa; podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji zawartej z Panią/Panem umowy w celu jej prawidłowej realizacji. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w celu uczestnictwa w imprezie sportowej będą przechowywane do czasu zakończenia obsługi tej imprezy, a następnie przez czas wymagany przepisami prawa. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody dane będą przechowywane do czasu ustania celu lub wycofania zgody.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

a)        podanie  danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 a) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

b)       podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.

8.    Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.