Biegi Uliczne Śmigla

Regulamin

R E G U L A M I N

               XXVI OTWARTYCH  BIEGÓW  ULICZNO - PRZEŁAJOWYCH ŚMIGLA
 

I. Termin zawodów
Sobota 1 czerwca 2019 r. od godz. 9:00

II. Organizatorzy
Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział  Urzędu Miejskiego Śmigla.

III. Miejsce i trasa biegów
Meta wszystkich biegów na terenie stadionu  miejskiego w Śmiglu

Trasa biegów według mapek

IV. Warunki uczestnictwa
1.      Zgłoszenia szkół obowiązują pisemnie do dnia 24 maja 2019. godz. 1600 (zbiorowe, w poszczególnych grupach wiekowych.), na adres: Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, Tel. 517784967  ( 24 maja to ostateczna data wpływu zgłoszenia do organizatora).

2.   Uczestnicy zbiorowi posiadają kartki startowe o wymiarach 14x10 cm. potwierdzone  przez szkołę,               z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz klasą, (poszczególną klasę może reprezentować osoba odpowiadająca rocznikowi urodzenia dla danej klasy).

 

Zgłoszenia indywidualne do BIEGU OPEN                                                                                         

pod adresem   www.aktywny.smigiel.pl w tym samym terminie do dnia 24 maja 2019.                                                                                      

Start jest płatny – 30 zł drogą elektroniczną podczas dokonywania zapisu.                              (uczniowie szkół, do ponadgimnazjalnych włącznie, zwolnieni są z opłat wpisowego),

3.   Osobom  zgłoszonym po upływie terminu  24  maja  br. , organizator nie zapewnia świadczeń.                                     

4.   Posiadanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna), aktualne  badania lekarskie  

     (oświadczenie zawodnika). Nieletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w tych zawodach,  

     którą przedstawiają opiekunom grup szkolnych wraz ze zgodą wynikającą z przepisów dotyczących

     ochrony danych osobowych  RODO),

     natomiast uczestnicy indywidualni przedstawiają zgodę przy zapisie w sekretariacie zawodów, wraz ze 

     zgodą wynikającą z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych  RODO),

 

5.   Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.

                   Konkurencje dziecięce i młodzieżowe
                   uczestnicy z powiatów: Leszno, Kościan, Rawicz, Gostyń, Wolsztyn, Grodzisk, Poznań,  Śrem. (obowiązuje rocznik a nie ukończone lata).
                        Szkoły Podstawowe (łącznie 10 biegów):
  300 m  -  Rocznik 2010 i młodsi  (klasy II i młodsi, oddzielnie dziewczęta i chłopcy), 

              -  Rocznik 2009  (klasy III , oddzielnie dziewczęta i chłopcy),  

  -  Rocznik 2008  (klasy IV, oddzielnie dziewczęta i chłopcy).

  800 m -   Roczniki 2007- 2006  (klasy V – VI  dziewczęta)

 1000 m -  Roczniki 2007- 2006   (klasy V – VI  chłopcy).

1000 m -  Rocznik 2005             (klasy  VII dziewczęta),  

1500 m -  Rocznik 2005             (klasy  VII chłopcy),  

 

                        Klasy VIII Szkół Podstawowych  - Klasy III Oddziałów gimnazjalnych (łącznie2 biegi):
1000 m -  Roczniki 2004 - 2003  ( klasy VIII S.P. - klasy  III Oddz. Gim. dziewczęta),  

1500 m -  Roczniki 2004 - 2003  (klasy VIII S.P. - klasy  III Oddz. Gim. chłopcy),

 

                        Szkoły Ponadgimnazjalne (łącznie 2 biegi):
5000 m -  Rocznik 2002- 1999   ( dziewczęta),  

5000 m -  Rocznik 2002- 1999   ( chłopcy), 

 

UWAGA !  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają do wyboru możliwość startu w kategorii szkół  ponadgimnazjalnych, lub w kategorii OPEN ( czyli z osobami dorosłymi na dystansie 10 km.) (udział uczniów tylko z województwa wielkopolskiego).

 

               UWAGA! Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy wybiorą  BIEG OPEN,  będą klasyfikowani  

                   jak wszyscy uczestnicy biegu OPEN, ( nie punktują na rzecz swojej szkoły ).

                    
                   BIEG  GŁÓWNY - OPEN
 

                    Organizator ustala górną granice uczestników biegu OPEN na 200 osób 

 

 

Kobiety dystans – 10 km. 

Mężczyźni dystans 10 km.

 

 

V. Klasyfikacja

 
1. Klasyfikacja BIEGU OPEN ( pierwsze 6 miejsc ) oddzielnie mężczyźni i kobiety.
2. Klasyfikacja w grupach wiekowych (pierwsze 3 miejsca) oddzielnie mężczyźni i kobiety, (sklasyfikowanie w Biegu Open, wyklucza ponowne klasyfikowanie w grupach wiekowych).
 

                                  Przedziały wiekowe – 7 przedziałów wiekowych:   (obowiązuje rocznik a nie ukończone lata !)
Rocznik  2002-2000    (17-19 lat.),        

Rocznik  1999-1990    (20-29 lat),         

Rocznik  1989-1980    (30– 39 lat),          

Rocznik  1979-1970    (40 – 49 lat),       

Rocznik  1969-1960   (50 – 59 lat),           

Rocznik  1959-1950    (60 – 69 lat),       

Rocznik  1949 i starsi ( 70 lat i starsi).   

3.      Klasyfikacja zespołowa szkół
-  RAZEM  Szkoły Podstawowe  oraz  Oddziały Gimnazjalne,

-  Szkoły Ponadgimnazjalne,

                Na wynik drużyny składają się punkty zdobyte za miejsca od 1 do 10 w poszczególnych biegach dziewcząt

                i chłopców. Przykład: (I miejsce 10 pkt., II miejsce 9 pkt., itd.  X miejsce 1 pkt.)

 

VI. Przewiduje się puchary i nagrody:

            -  puchary za zwycięstwa zespołowe Szkół Podstawowych  wraz z Oddziałami  Gimnazjalnymi  

-  puchary za zwycięstwa zespołowe Szkół Ponadgimnazjalnych 

            -  puchary i nagrody w Biegu Open  Kobiet oraz medale okolicznościowe

            -  puchary i nagrody w Biegu Open  Mężczyzn oraz medale okolicznościowe

            -  nagrody w kategoriach wiekowych Kobiet

            -  nagrody w kategoriach wiekowych Mężczyzn

 

VII. Komisja Sędziowska

Ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy sędziemu głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu danego biegu.

 

VIII.       UWAGI  ORGANIZACYJNE
-        sekretariat zawodów czynny w dniu 1 czerwca 2019 od godz. 800  w namiocie ,  na terenie stadionu (przedłożyć należy dowody tożsamości, zezwolenia rodziców na start obowiązują przy indywidualnych zgłoszeniach  nieletnich, wraz ze zgodą wynikającą z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych  RODO),

-        organizator zapewnia  wszystkim uczestnikom biegów posiłek i napój,

-        obok sekretariatu będą wywieszone mapki biegów,

-        w sprawach różnych dotyczących zawodów kontakt e:mail administracja@okfir.pl

 

            Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

 

Honorowa Przew. Komitetu Organ.: BURMISTRZ  ŚMIGLA  MAŁGORZATA ADAMCZAK

Kierownik organizacyjny zawodów: ZYGMUNT  RATAJCZAK

Kierownik sportowy zawodów:  ROBERT PLEWKA

Sędzia główny zawodów:  MICHAŁ SOKÓŁ