Śmigielskie Quizwanie

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

 dotycząca przetwarzania danych osobowych

Śmigielskie Quizwanie 2020

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu. Kontakt, listowny: ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, telefoniczny: +48 517-784-967  lub 655189334,  e-mail:  administracja@okfir.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jarosław Bartkowiak, adres e-mail: administracja@okfir.pl
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: realizacji zadań związanych z upowszechnianiem, promowaniem sportu; zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych lub rekreacyjnych; informowaniu o zbliżających się wydarzeniach sportowych;
 4. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 5. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 6. promocji działalności OKFIR Śmigiel na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 7. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 8. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
 9. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe:
 10. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 11. Urząd Miejski Śmigla
 12. Zakład Fotograficzny w celu wywołania zdjęć z imprez
 13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 14. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 15. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 16. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 17. prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 18. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 19. prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
 20. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podst. zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli przetwarzanie odbywa się na podst. art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a)
 21. prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 22. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 23. podanie danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e)  jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów
 24. podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.
 25. podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa w czynności, której zgoda dotyczy.
 26. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

             Inspektorem ochrony danych jest Pan Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl.